Tuesday, August 31, 2010

pak match fixing

पाकिस्तान क्रिकिट के बुरे दिन फिर आगये है . ] मैच फिद्सिंग की बीमारी बढती ही जा रही है . वास्तव में
आजकल पाकिस्तान का हाल सभी प्रकार से खराब ही चल रहा है.

Sunday, August 29, 2010

vikas- kahaani

íÐìŒéìØì

‡Œé Ðìõ³ ì÷Å«ì ìјìÃìË Ðì °ñ‘ì ÁìÅö ÁììÐì íÌìÃìö ˜ìð‘ì ÅÚð ¯ìðç----------- þíšì ‘ìö«ì ÚÂììÅö Ú÷û ¹ìÚðêû °ö«ìö íŒéØìð Œéìö ,Œéìö‚Ë Œ÷éØìö Ìì÷ Ììö”ìì÷ ÚÂììÅö ‘ìö«ì÷ ç íšì Œéì Œéìö‚Ë °ì°ì”ìðÅð Ú÷ šììö šìÀìÅ¹ì ‘ìö«ì÷ Ìì÷Ììö”ìì÷ ç-------- Ðìõ³ì ÀìÚñ«ì „­ìöíšì«ì ¯ìð ì÷Å šììöÅ šììöÅ Øìö í˜ìÌÌììŒéÅ Úì¯ì Âìöû ÚøíØìÃìì íÌìÃìö ºìñíÌìØì ÐììÌììöû Œöé ØììÂì¹ìö ¦¡ð ¯ìð ç˜ììÅìöû «ìÅ»é ì°Âìð Úð ì°Âìð í°‘ìì‚Ë °ö ÅÚö ¯ìö ,¦Åö ØìÚÂìö Øìö ºìŹ«ìñ „­ìöíšì«ì çºììö‘ìÅ Ìì”ìÁì”ì ì¸ìð ºìì¹ìð Øìö ÁìÅð ¯ìð íšìØìŒöé ˜ììÅìöû «ìÅ»é Âì÷°ì¹ì ¯ìì ‚ØìŒöé Àìì° ‘ìö«ì ÑìñÈ Úìöšìì«ìö ¯ìö çºìŒéð ¦ìÀìÅ Œéð Øì¦þŒé ÃìÚìø Øìö °ìö Øì¦þŒéìöû Âìöû Àì°ÌìŒéÅ ì”ìö šììÅÚð ¯ìð çØì¦þŒéìöû Œöé í«ìÅìÚö ºìÅ ºìñíÌìØì Œéì šìÂììÐì¦þì ¯ìì ç ºììö‘ìÅ Œéì Âì÷°ì¹ì ‚Ëêû¡ ºì«¯ìÅìöû Øìö ¡ì ºì¦þì ¯ìì ç ÐìÚðêû Œé‚Ë šììö¦þð šìó«ìö ,˜ìººìÌì ‰ø”ììö™ö ‚¸ìÅ ‡¸ìÅ íÀì‘ìÅö ºì¦þö ¯ìö çºììö‘ìÅ Œöé íŒé¹ììÅö ¸ìÂìËÑììÌìì Œéö ºììØì ØŒóéÌì Œéð «ìÅ»é šìÂìð¹ì ‘ìó¹ì Øìö ÌììÌì ÚìöÅÚð ¯ìð ç Áìð¦þ ¦Åð Úñ‚Ë ¯ìð ºìŹ«ìñ í»éÅ Áìð ÀììÅ ÀììÅ ‡Œéí®ì«ì Úìö šììÅÚð ¯ìð ç ŒñéÌì íÂìÌììŒéÅ °ÚÑì«ì ÁìÅì ÂììÚì÷Ìì ¯ìì çÀìì‚Ëêû ìöÅ ºì˜ììØì Øìì¤ Ìììö”ì ¹ììÅö Àììšìð ŒéÅ ÅÚö ¯ìö ç ºìñíÌìØì Ðì ºìð0 ‡0 Øìð0 Œéð Œé‚Ë šìðºì Ðì Àì¦þð ”ììí¦þÃììø ‘ì¦þð ¯ìð ç°ìö «ìð¹ì ÂìíšìØ¡Êö¡¹ìñÂìì Øì»éìÅð ¸ììÅð Áìð í°‘ìì‚Ë °ö ÅÚö ¯ìö

Âì÷û Œé‚Ë ØììÌì Àìì° ”ììøÐì ”ìÃìì ¯ìì ç íºì™Ììö Œñé™ ØììÌììöû Øìö ºììöíØ¡û”ì °óÅ Úìöšìì¹ìö Œöé ŒéìŪì ÐÃìØ«ì«ìì Àì©þ ”ì‚Ë ¯ìð ‚ØìíÌìÃìö ”ììøÐì ¹ìÚðêû ìºììÃìì ¯ìì çÐì÷Øìö Áìð ¹ìì÷ŒéÅð ºìöØìì Ìììö”ì Œé‚Ë œìûœì¡ìöû Œéð ÀìšìÚ Øìö ”ììøÐì šìì¹ìö Øìö Œé«ìÅì«ìö Ú÷û íŒé ŒéÚðêû Œéìö‚Ë šìÈÅ«ìÂìû° Áìì‚Ë À칸ìñ ºì÷Øìì ¹ì Âììø”ì¹ìö Ìì”ìö çíŒéØìì¹ììöû Œéð ÂììÅð ÚìÌì«ì Œéìö ÐìÚð ØìÂìœì ØìŒé«ìì Ú÷ šììö ŒéÁìð ”ììøÐì Âìöû ÅÚì Ú÷ «ì¯ìì ”ÉìÂìðªì ºìíÅÐìö×ì Øìö ØìûÀìû¸ì Å‘ì«ìì Ú÷ çÑìÚÅð ºìõפÁìóíÂì ÐììÌìì ÐÃìí«ì ‚ØìŒéð Œé̺ì¹ìì Áìð ¹ìÚðêû ŒéÅ ØìŒé«ìì íŒé ”ììøÐì Âìöû ìÂì ì°Âìð íŒé«ì¹ìð ŒéÂì ìÂì°¹ìð Âìöû ºì¹ìì ŒéìÂì ˜ìÌìì«ìì Ú÷ ç‘ìö«ìð Àìø¡ ŒéÅ ™ìö¡ð šììö«ììöû Âìöû Àì°Ìì ”ì‚Ë Ú÷ šììö „ØìºìÅ í¹ìÁìËÅ ºìíÅÐììÅìöû Œéì íŒéØìð «ìÅÚ ÁìÅªì ºììö×ìªì ŒéÅ ºììÅÚð Ú÷ ç í»éÅÁìð ÐìÚð „¹ìŒé𠁹¹ì°ì«ìì,Ðì Âììø Ú÷ ç íÐìŒé̺ìÚð¹ì ”ÉìÂìðªì „Øìð ºìÅ í¹ìÁìËÅ ÅÚ¹ìö Œöé ŒéìÅªì šìÈÅ«ìÂìû° Úð Àì¹ìö ÅÚ«ìö Ú÷û çÑìÚÅìöû Âìöû ÅÚ¹ìö ÐììÌìì ™ìö¡ì °ñŒéì¹ì°ìÅ, ¤öÌìð Ìì”ìì¹ìö ÐììÌìì ì÷Å ØìÅŒéìÅ𠁳Ë-ØìÅŒéìÅð ØìöÐìì Âìöû ØìöÐììÅ«ì ˜ìºìÅìØìð Áìð „¹ìØìö ŒéÚðêû ÀìÚ«ìÅ íدìí«ì Âìöû Úìö«ìö Ú÷û ç ‘ì÷Å ÂìöÅì ºÉìö”ÉìÂì «ììö ˜ìì¹ìŒé Úð Àì¹ì ”ìÃìì ¯ìì ì÷Å Âì÷û ‚¸ìÅ ˜ìÌìì ìÃìì ¯ìì çÂìöÅð ŒéìÅ Œéìö ì”ìö šìì¹ìö Œéì ÅìØ«ìì Ðìdz ¯ìì ÃììöûíŒé Ìììö”ììöû Œéð Áìð¦þ Øì¦þŒé ºìÅ Áìð ¯ìð «ì¯ìì ºìñíÌìØì ÐììÌììöû Œéìö ˜ììÅìöû ìöÅ Øìö –ìöÅö Úñ‡ ¯ìð ç

Âì÷û¹ìö Áìð¦þû Øìö Œñé™ Œéìö ºìíÚ˜ìì¹ì¹ìö Œéð ŒéìöíØìÑì Œéð ºìÅ ØìÁìð ˜ìöÚÅö šì¹ìÀìð í°‘ìì‚Ë °ö ÅÚö ¯ìö ç Úìø ˜ìöÚÅìöû Œéð Àì¹ììÐì¡ Œñé™ Œñé™ ºìíÅí˜ì«ì Øìð Ìì”ì«ìð ¯ìð ç Ãìì Ãììöû ŒéÚöû íŒé ‡öØìì Ìì”ì«ìì ¯ìì šì÷Øìö Œé‚ËÃììöû Œéìö ŒéÁìð ŒéÚðêû °ö‘ìì Ú÷ ç ºìÅ Ãìö ÂìöÅì ÁÉÂì Âìì®ì ¯ìì ç °Å ØìÌì šìÀì Øìö Âì÷û¹ìö ”ììøÐì ™ìö¦þì ¯ìì «ìÀìØìö ÌìÂÀìì ¹«ìÅìÌì ”ìñšìÅ ˜ìñŒéì ¯ìì ç Ìì”ìÁì”ì ˜ììÌìðØì ØììÌì ºìÚÌìö Âì÷û ‚Øìð ”ììøÐì Âìöû ‚ª¡Å ÌììØì Âìöû ºì©þ«ìì ¯ìì ç Ãìì¹ìð Áìð¦þ Âìöû ºì˜ììØì Øìö ºì˜ìºì¹ì ØììÌì «ìŒé Œöé ÐÃì퍫ìÃììöû Œéìö ºìíÚ˜ìì¹ì¹ìö Œéì Œéìö‚Ë ºÉѹì Úð ¹ìÚðêû ¯ìì ç‚ØìØìö í¸ìŒé „ÂÉ Œéì ÐÃìí«ì ‡Œéì¸ì Úð í°‘ì ÅÚì ¯ìì ç

ÂìöÅð ”ìì¦þð ÇŒé«ìö Úð Œñé™ Ìììö”ì ÂìöÅð «ìÅ»é Àì©þö ,ÐìÚ šìì¹ì¹ìì ˜ììÚ«ìö ¯ìö íŒé Âì÷û Œéì÷¹ì Úóóø «ì¯ìì –ìí¡«ì ÚìöÅÚð –졹ìì Øìö ÂìöÅì Ãìì í¹ìíÚ«ìì¯ìË Ú÷ çŒéÚðû ¹Ãì šì”ìÚ Œéð Àìì«ì Úìö«ìð «ììö í¹ìјìÃì Úð ¦Å Ìì”ì«ìì , ºìŹ«ìñ –졹ììدìÌì ÂìöÅì ‘ìñ° Œéì ºìñØ«ì÷¹ìð ”ììøÐì ¯ìì ‚ØìíÌìÃìö ‡öØìì ¹ìÚðêû Úñì ç ÂìöÅö ÃìÚ Àì«ìì¹ìö ºìÅ íŒé ÂìöÅì ÃìÚð ”ììøÐì Ú÷ «ì¯ìì ÂìöÅì »éÌììø »éÌììø ™ìö¡ì Áìì‚Ë Ú÷ ç

‡Œé Ìì¦þŒéì ÀììöÌìì , ˜™ì «ììö ìºì ÅÂìöÑì Œöé «ìì… Ú÷û šììö ì”ìÅö Âìöû ÅÚ«ìö Ú÷û ç

Úìø «ìñÂì¹ìö ¤ðŒé ºìíÚ˜ìì¹ìì ºìÅ Ãìö «ììö Àì«ìììö íŒé Ãìö ØìÀì Ãìì Ú÷ ç Ãìö Áìð¦þ .Ãìö ºìñíÌìØì, ÂììÂìÌìì Ãìì Ú÷ 1 Ãìì Œéìö‚Ë œì”ì¦þì Àì”ì÷ÅÚ Úñì Ú÷ Ãìì Œéìö‚Ë ì÷Å Àìì«ì Ú÷ ç–졹ìì ÂìöÅö ”ììøÐìŒéð ¯ìð , ŒéÚðêû ÂìöÅö Úð ºìíÅÐììÅ ÐììÌììöû Øìö ØìûÀìûí¸ì«ì ¹ì Úìö ‚Øì ìÑìûŒéì Øìö ÂìöÅð „«ØìñŒé«ìì ˜ìÅÂì ºìÅ ¯ìð

Åö ‰ûíŒéÌì šìð šìö šìÀìÅšìØ«ìð ÚÂììÃìö ‘ìö«ì¹ìñ Ìì÷ ÅÚö Ú÷û ç Œéìö‚Ë »÷鍡Êð Ìì”ìö”ìð ¹Ãììø 1 ØìÅŒéìÅ ¹ì û –ìöÌÌì‚Ë Ú÷ íšì šìÂìð¹ì ç Àì Àì«ììì÷ ÚÂì Œ÷éØìö °÷ °÷û ç šìö‚Ë œì”ì¦þì÷ Ú÷ ç‡Œé íÑìíäì«ì Øìö í°‘ì ÅÚö Ìì¦þŒöé ¹ìö Àì«ììÃìì ç

«ìÁìð ‡Œé ºì©þì íÌì‘ìì ¹ìÐìÃìñÐìŒé ìŒéÅ Àì«ìì¹ìö Ìì”ìì íŒé ØìÅŒéìÅ ·ìÅì ì÷µìì÷í”ìŒé äìö®ì Àì¹ìì¹ìö Œöé íÌìÃìö šìÂìð¹ì Œéì íÁì”ÉÚªì ŒéÅ íÌìÃìì Ú÷ ç ìšì ŒéÀšìì í°Ììì¹ìö Œöé íÌìÃìö ºìñíÌìØì ì‚Ë Ú÷ çØìÁìð ”ÉìÂìðªì íÐìÅìö¸ì ŒéÅ ÅÚö Ú÷û ,„¹ìŒéì ŒéÚ¹ìì Ú÷ íŒé ºì¹ì𠄺ìšìì… šìÂìð¹ì ÚÂì ¹ìÚðêû °öû”ìö çÚÂì÷û ÂìñìÐìšìì ¹ìÚðêû Ììö¹ìì Ú÷ ç ÚÂììÅð ØÐìðöŒõéí«ì Œöé íÀì¹ìì ØìÅŒéìÅ šìÂìð¹ì Œ÷éØìö Ììö ØìŒé«ìð Ú÷ ç»÷鍡Êð Ìì”ìì¹ìð Ú÷ «ììö ŒéÚðêû ÀìöŒéìÅ ºì¦þð šìÂìð¹ì ºìÅ Ìì”ììÃìö ç ÃìÚìø «ìð¹ì »éØìÌìì „ºìšìì… šìÂìð¹ì Ú÷, ‚Øìö Øìöšì Úö«ìñ íÁì”ÉÚð«ì ŒéŹìö Œéì Ãìì ì÷í˜ì«Ãì Ú÷ çí»éÅ ºÉìöºì¡ðË ÚÂììÅð Ú÷ ÚÂììÅð ÂìšìðË Œöé íÀì¹ìì Œéìö‚Ë Œ÷éØìö Ììö ØìŒé«ìì Ú÷ ç ‡öØìì Œéìö‚Ë Œéì¹ìó¹ì ¹ìÚðêû Úìö ØìŒé«ìì , Ãìí° Ú÷ Áìð «ììö ÚÂì „Øìö ¹ìÚðêû Âìì¹ì«ìö ç ¹ìÐìÃìñÐìŒé Àìì«ì ŒéÅ«ìö ŒéÅ«ìö „­ìöíšì«ì Úìö”ìÃìì ¯ìì ç „ØìŒöé ¹°Å Œéì ìŽéìö×ì „ÀìÌìŒéÅ ÑìÀ°ìöû Œöé Ⱥì Âìöû ÀììÚÅ ìÅÚì ¯ìì ç

Âì÷û¹ìö ŒéÚì Àìö¡ö Œéì¹ìó¹ì Ú÷ «ììö Âìì¹ì¹ìì Úð ºì¦þö”ìì ç íÐìÅìö¸ì Øìö Ãìì Úìö”ìì ç------------

Œ÷éØìì Œéì¹ìó¹ì ,Œéì÷¹ìØìì Œéì¹ìó¹ì , ¹ìÚðêû Âìì¹ì«ìö ÚÂì ç Ãìö ÚÂììÅö ºìñÇ‘ììöû Œéð šìÂìð¹ì Ú÷ ,ÚÂììÅð ÁììÐì¹ììÃìöû šìñ¦þð Ú÷û ‚Øì šìÂìð¹ì Øìö ç Øì÷Œé¦ìöû ÚšììÅìöû ØììÌììöû Øìö ÚÂììÅö ºìñÅ‘ìö ÅÚ«ìö ìÃìö Ú÷û ÃìÚìø çŒéìö‚Ë Œéì¹ìó¹ì Œ÷éØìö ™ð¹ì Ììö”ìì ÚÂìØìö ‚Øìö ç Œéì¹ìó¹ì Ú÷ «ììö ÅÚö ,Ãììöû Àì¹ììÃìì ‡öØìì Œéì¹ìó¹ì ç Ãìì ºÉšìì«ìû®ì Œéì ÃìÚð í¹ìÃìÂì Ú÷ ,ç Œ÷éØìì ºÉšìì«ìû®ì Ú÷ Ãìö šìÚìø Œñé™ ÐÃì퍫ìÃììöû Œéìö ‘ìñÑì ŒéŹìö Œöé íÌìÃìö ìÂì šì¹ì«ìì Œéì ”ìÌìì –ììöû¡ì šììÅÚì Ú÷ ç šì¹ì«ìì Œéì šì¹ì«ìì Œöé íÌìÃìö ÃìÚð ÑììØì¹ì Ú÷ ç ìÂì šì¹ì«ìì Œéð ,”ìÅðÀì Âìšì°óÅ Ðì íŒéØìì¹ììöû Œéð Œéìö‚Ë ÁììÐì¹ìì ¹ìÚðêû Ú÷ ,„ØìŒéì Œéìö‚Ë ÂììöÌì ¹ìÚðêû Ú÷ ç „¹ìŒéð ØìÚÂìí«ì ØìÚÂìí«ì Œéì Œéìö‚Ë ÂìÚ«Ðì ¹ìÚðöû çÚšììÅìöû Ìììö”ììöû Œéìö šì¦þ šìÂìð¹ì Øìö „‘ìì¦þ °ö¹ìì íŒé«ì¹ìì ØìÚð Ú÷ çÃìì ÂìñìÐìšìö Øìö ‚ØìŒéð äìí«ìºìóí«ìË Úìö ØìŒé«ìð Ú÷ çíŒéØìð Œéð Âììø Œéì ÂììöÌì ºì÷Øììöû Âìöû Ìì”ììÃìì šìì¹ìì šì÷Øìì ¹ìÚðêû Ú÷ Ãìö ç ¹ìÚðêû Ãìö ¹ìÚðêû Úìö¹ìö °öû”ìö ---- ˜ììÚö šììö Úìö ---‚Øì ºìÂìì¹ì Øìö «ììö ÂìŹìì ˜™ì Ú÷ ç ‡Œé ¹Ãì ÃìñÐìŒé ÂìöÅð Àìì«ì Øìñ¹ìŒéÅ „­ìöíšì«ì ÚìöŒéÅ ÀììöÌìì ç Àìì«ì ŒéÅ«ìö ØìÂìÃì „ØìŒéì ˜ìÚÅì Žéìö¸ì Øìö «ìÂì «ìÂìì ÅÚì ¯ìì ç

ÀììÀìóšìð ‚Øìð «ìÅÚ íŒéØìì¹ììöû Œé𠄺ìšìì… šìÂìð¹ì Ììö ÌìöŒéÅ „ØìºìÅ »÷鍡Êð Àì¹ìì«ìö ÅÚö Ãìì ŒéìÌìì÷¹ìð Àì¹ìì«ìö ÅÚö «ììö ¹ììšì ŒéÚìø ºì÷°ì Úìö”ìì ç °öÑì Œéð Àì©þ«ìð šì¹ìØìû‘Ãìì Œéì ºìö¡ Œ÷éØìö ÁìÅö”ìì ç ì÷Å í»éÅ »÷鍡Êð Ìì”ìì«ìö íŒéØì Œöé íÌìÃìö Ú÷û ç ÚšììÅìöû Ìììö”ììöû Œéìö Àìö–ìÅ ŒéÅŒöé ‡öØìö ŒéìÂìé íŒéÃìö šììÅÚö Ú÷û ,íŒéØìŒöé íÌìÃìö ì÷Å Ãììöû çºÉšìì«ììûí®ìŒé ØìÅŒéìÅ Œéð ¹ìðí«ìÃììø «ììö ÀìÚñØìû‘ÃìŒé Œöé íÌìÃìö Úìö¹ìð ˜ììíÚÃìö ç í»éÅ ‡öØìì Ãììöû Úìö ÅÚì Ú÷ íŒé ØìÂì”É Œöé íÐìŒéìØì Œéì –ììöí×ì«ì „²öÑÃì Å‘ì¹ìö ÐììÌìð ØìÅŒéìÅöû „Ì¡ð ¹ìðí«ì ºì¹ìì ÅÚð Ú÷û ç¹ìðí«ìÃììø «ììö ‡öØìð Úìö¹ìð ˜ììíÚÃìö šììö í¸ìŒé Øìö í¸ìŒé Ìììö”ììöû Œéì ÁìÌìì ŒéÅöû,ç í»éÅ Ãììöû ÚÂì ÅÀì ºìí«ìÃììöû Œöé ‚ØììÅìöû ºìÅ ”ìÅðÀì šì¹ì«ìì Œéì °Âì¹ì ŒéÅ ÅÚö Ú÷û «ì¯ìì „¹ìŒéð šìÂìð¹ì ì÷¹ìö ºìì÷¹ìö °ìÂììöû Âìöû ÀìÌìì«ìý ‘ìÅð° ŒéÅ ¸ì¹¹ììØìö¤ìöû Œéìö °ö ÅÚö Ú÷û ç----‡Œé ÐìÃììöÐìõ³ Ðì íÑìíäì«ì Øìö í°‘ì¹ìö ÐììÌìö ÐÃìí«ì ¹ìö ÚØ«ìäìöºì ŒéÅ«ìö Úñ‡ ŒéÚì ç

Áìì‚Ãììö ØìÅŒéìÅ ì÷µììöí”ìŒé íÐìŒéìØì ˜ììÚ«ìð Ú÷, ‚ª¡Å¹ìöÑì¹ìÌì íÀìÅì°Åð Âìöû Ç«ìÐìì Ðì ¸ììŒé ˜ììÚ«ìð Ú÷ ,„ØìŒöé íÌìÃìö Øìöšì,‡Øìºììö¡Ë šììö¹ì,‡ØìºÉ÷Øì Úì‚ËÐìö, Âìì÷Ìì ìí° «ììö Àì¹ìì¹ìö Úð ºì¦þöû”ìö ç ‚Øì ØìÀì Œöé íÌìÃìö šìÂìð¹ì ˜ììíÚÃìö ç ‚ØìÂìöû ÀìñÅì Ãìì Ú÷ ç -------------------Âì÷¹ìö ØìÂìœìì¹ìö Œéð ŒéìöíØìÑì Œéð ç

Ììì‘ììöû Ìììö”ììöû Œéð ÀìØìð ÀìØìì‚Ë ”ÉÚدìð „šìì¦þ ŒéÅ,„¹ìŒéìö ÀìöØìÚìÅì Ðì Àìö–ìÅ Àì¹ììŒéÅ Œéì÷¹ìØìì íÐìŒéìØì ŒéŹìì ˜ììÚ«ìö Ú÷û Ãìö 燍ØìºÉ÷Øì Ðìö Ðì ‡Øìºììö¡Ë šììö¹ì íŒéØìŒöé íÌìÃìö Ú÷û çÃìì íŒéØìð ”ìÅðÀì íŒéØìì¹ì Œéð ‡ÂºììÌìì °ì÷¦þö”ì𠇍ØìºÉ÷Øì Úì‚ËÐìö ºìÅ çÚšììÅìöû íŒéØìì¹ììöû Œéð Åìöšìð Åìö¡ð Œöé Øìì¸ì¹ì Œéìö „šìì¦þ ŒéÅ Øì¦þŒé Àì¹ìì¹ìì íšìØìØìö «ììšì °ö‘ì¹ìö ÐììÌìö °ìö –ìû¡ö Âìöû í°ÌÌìð Øìö ì”ìÅì ì ØìŒöûé Ãììöû šìÈÅð Ú÷ çÂìñ¡ý¤ðÁìÅ Ìììö”ììöû Œöé Øì÷ÅØìºìì¡ö Œéð ÐÃìÐìدìì ŒéŹìö Œöé íÌìÃìö ÚšììÅìöû ‡Œé¦þ „ºìšìì… šìÂìð¹ì ÀìÅÀìì° ŒéÅ °ö¹ìì ŒéÚìø Œéð Àìñí³Âìì¹ìð Ú÷ çØìÁìð Œéìö Áìźìö¡ Áììöšì¹ì Ðì ØìÅ ™ñºìì¹ìö Œéð šì”ìÚ «ììö °ìö ºìÚÌìö çÚÂììÅð ºÉì¯ìíÂìŒé«ììÃìöû ÚÂììÅð ìÐìÑÃìŒé«ìììöû Œöé ¹ìñȺì Úð «ììö Úìö¹ìð ˜ììíÚÃìö ç¸ììŒé ,Ç«ìÐìì ì÷Å Øì÷Å Øìºìì¡ö ÁìÅö ºìö¡ ÐììÌììöû Œöé ˜ììöû˜ìÌìö Ú÷û ç ‚¹ì ”ìÅðÀì íŒéØìì¹ììöû Œöé ¹ìÚðêû íšì¹ìŒéð šìÂìð¹ì ™ð¹ìð šììÅÚð Ú÷ ç‡ Øìð ”ìì¦þð Âìöû Àì÷¤ö Úìö ¹ìì,‚ØìíÌìÃìö ‡öØìì ŒéÚ ºììÅÚö Úìö ÀììÀìóšìð-----šìÅì ¹ìð˜ìö-------

«ìÁìð ºìíјìÂì Œéð ìöÅ Øìö Áìð¦þ Âìöû ÚÌì ˜ìÌì Úñ‚Ë çŒñé™ šìðºììöû Ðì ¡Ê÷¡Å ¡ÊìíÌìÃììöû Œéð ìŒéÅ ÇŒé¹ìö Œéð ìÐììšì Øìñ¹ìì‚Ë °ð ç Ìììö”ì ºìð™öö Œéð ìöÅ °ì÷¦þ¹ìö Ìì”ìö ç ˜ìì¹ìŒé ¹ììÅöÀììšìð Úìö¹ìö Ìì”ìð ç íŒéØìì¹ì ‡Œé«ìì íšì¹°ìÀìì° ---íŒéØìì¹ì ¹ìö«ìì íšì¹°ìÀìì°--- ÀììÀìì í¡Œ÷é«ì íšì¹°ìÀìì° ----ç

¹ììÅö «ìöšì ì÷Å «ìöšì Úìö«ìö šìì ÅÚö ¯ìö ç Áìð¦þ Âìöû ˜ìì¹ìŒé ¹ìÃìì „«ØììÚ ì÷Å šììöÑì ÁìÅ ”ìÃìì ¯ìì ç˜ììÅìöû «ìÅ»é Øìö Áìð¦þ ÅöÌìö Œöé Ⱥì Âìöû ì”ìóö Àì©þ ÅÚð ¯ìð çºìñíÌìØì ÐììÌììöû Âìöû ÚÌì ˜ìÌì Úñ‚Ë ç Ììì¤ð ˜ììšìË Úñì í»éÅ ÚÐìì‚Ë »éìÃìîÅ”ì ÑìñÈ Úìö”ì‚Ë çÁìð¦þ í»éÅ í«ì«ìÅ íÀì«ìÅ Úìö¹ìö Ìì”ìð ç ºìÅ ºìíјìÂì Œéð ìöÅ Œéì ÅöÌìì Àì©þ«ìì Úð šìì ÅÚì ¯ìì 焹ìŒéì „«ØììÚ °ö‘ì ¹Ãì í°Ñìììöû Øìö Áìð Ìììö”ì Àì©þ¹ìö Ìì”ìö ç ìí‘ìÅ »éìÃìíÅöû”ì Àìû° Úñ‚Ë ç

Áìì‚Ãììö Œéìö‚Ë ¹ìÚðêû Áìì”ìö”ìì ç °ö‘ì«ìö Ú÷û ØìÅŒéìÅ Œöé ºììØì íŒé«ì¹ìð ”ììöíÌìÃììø Ú÷û ç ÚÂì ¹ìÚðöû ¦Åöû”ìöç

--- íŒéØìì¹ì ‡Œé«ìì íšì¹°ìÀìì° ---- ÀììÀìì í¡Œ÷é«ì íšì¹°ìÀìì° --- Áìð¦þ ºìñ¹ìü šììöÑìðÌìö ¹ììÅö Ìì”ìì¹ìö Ìì”ìð ¯ìð ç

¹ìö«ììšìð Œéì ØÐìÅ ì÷Å «ìöšì Úìö”ìÃìì ¯ìì ç----- Ãìö ØìÅŒéìÅ íÀìŒé ˜ìñŒéð Ú÷ ºìóøšìðºìí«ìÃììöû Œöé Úì¯ììöû ---ºì÷Øìö ‘ììÃìö Ú÷û ºì÷Øìö ---- ‚«ì¹ì𠄺ìšìì… šìÂìð¹ì Œéìö ØìÅŒéìÅ ‡öØìö Úð ¹ìÚðöû °ö ÅÚð »÷鍡Êð ÐììÌììöû Œéìö ç ŒéÅìö¦ìöû ‘ììÃìö Ú÷û ŒéÅìö¦þìöû ç íŒéØìð Œöé Àììºì Œéð šìÂìð¹ì ¹ìÚðêû Ú÷ ç ÚÂììÅð šìÂìð¹ì Ú÷ ÚÂììÅð ç ¹ìÚðêû °öû”ìö íŒéØìð Œéìö ç þ

Ššììö Áìð ÚÂììÅö ØììÂì¹ìö ìÃìö”ìì „ØìŒéìö ÂìñøÚ«ììö¦þ šìÀììÀì °öû”ìö ç Áìì‚Ãììö –ìÀìÅì¹ìö Œéð šìÈÅ«ì ¹ìÚðêû Ú÷ çÚÂì ØììÂì¹ìì ŒéÅöû”ìö ç ºìð™ö ¹ìÚðêû Ú¡öû”ìö ç¹ììÅö Àììšìð ºìñ¹ìü ÑìñÈ Úìö˜ìñŒéð ¯ìð ç------------------

ìšì ‚Øì –ì¡¹ìì Œéìö Àìð«ìö ºìóÅì ‡Œé ØììÌì Úìö ˜ìñŒéì Ú÷ çŒéÀì ”ìì¦þð Âìñ¦þð ,ŒéÀì ÅìØ«ìì ºììÅ íŒéÃìì ì÷Å Âì÷û ÐììºìØì Ììì÷¡ ìÃìì ¯ìì , ºì«ìì Úð ¹ìÚðêû ˜ìÌìì ¯ìì çØìÂìì˜ììÅ ºì®ììöû Âìöû ºì©þþ«ìì Ðì ¡ðÐìð ØìÂìì˜ììÅìöû Œéìö Øìñ¹ì«ìì ÅÚì ¯ìì ç šìÂìð¹ì íÁì”ÉÚð«ì Úìö ˜ìñÚð Ú÷ ç Øìñ¹ìì Ú÷ šìöºìð ÐììÌììöû ¹ìö Ììð Ú÷ ÐìÚ šìÂìð¹ì ç íŒéØìì¹ììöû Œöé ì¹°ìöÌì¹ì Œéìö ÀìöÅÚÂìð Øìö Œñé˜ìÌì í°Ãìì ”ìÃìì ¯ìì 1 Œé‚Ë íŒéØìì¹ì ”ììöÌìðÀìÅð Âìöû ÑìÚð° Úñ‡ ç «ìð¹ì Ìììö”ì «ììö ŒöéÌìö ÂìöÅö Úð ”ììøÐì Øìö Úð ç í»éÅ ÐìÚð Úñì šììö ØìÅ Úìö«ìì Ú÷ , ÂìŹìö ÐììÌììöû Œöé ºìíÅÐììÅìöû Œéìö Œñé™ ÂìñìÐìšìì °ö í°Ãìì ”ìÃìì ---- ØìÀì Ñì칫ì Úìö”ìÃìì ¸ìðÅö ¸ìðÅö ç -----Øììö˜ì«ìì Úóø Œ÷éØìð íÐì¦ÂÀì¹ìì Ú÷ Ãìö ç Œñé™ Ìììö”ììöû Œéìö ÌììÁì ºìÚñø˜ìì¹ìö Œöé íÌìÃìö ¹Ãì ÚšììÅìöû Ììì‘ììöû Œéì °Âì¹ì íŒéÃìì šìì«ìì Ú÷ 焹ìŒéð Åìöšìð Åìö¡ð , Øìñ‘ì ØìñíÐì¸ìì ,ÁììÐì¹ììÃìöû Œéìö‚Ë ÂììÃì¹ìö ¹ìÚðêû Å‘ì«ìð ØìÅŒéìÅ Œöé íÌìÃìö çØìÅŒéìÅ Áìð ÐìÚ šììö šì¹ì«ìì ·ìÅì ˜ìñ¹ìð šìì«ìð Ú÷ ç íšìØì ØìÅŒéìÅ Œéì Ðìšìó° Úð ÀìÚñÂì«ì Œöé ì¸ììÅ ºìÅ Úìö«ìì Ú÷ , ÐìÚ ÀìÚñÂì«ì Œéì Úð ”ìÌìì –ììöû¡ °ö«ìð Ú÷, Ãììöû---ç íŒéØìð ¡ð Ðìð ØìðíÅÃìÌì Œ ð íŒéØ«ììöû Œéð ØìÂììíº«ì ºìÅ í°Ãìö šìì¹ìö ÐììÌìö íÑìäìì«ÂìŒé Ð썫ìÐÃì Œöé ÑìÀ° Ãìì° ì«ìö Ú÷û -----------¹¹ì°ì«ìì ŒéÚö šìì¹ìö ÐììÌìö íŒéØìì¹ì Øìö „ØìŒéð Âììø šì÷Øìð ‘ìö«ìð Œéð šìÂìð¹ì ™ð¹ì Ììö¹ìì ¹ÃììÃì Úð ¹ìÚðöû ØììÂììíšìŒé ºìÅì¸ì Áìð Ú÷ ç---- «ììö Ãìì ÚÂììÅð ØìÅŒéìÅöû ºìóøšìðºìí«ìÃììöû Œöé íÚ«ì Øìì¸ì¹ìö Œöé íÌìÃìö ØììÂììíšìŒé ºìÅì¸ì ŒéÅ ÅÚð Ú÷û ç

‡öØìì íÐìŒéìØì íŒéØì ŒéìÂì Œéì šììö ÀìÚñØìû‘ÃìŒé Œöé °Âì¹ì Øìö „ºìšìì Úìö 1 ìí‘ìÅ íÐìŒéìØì íŒéØìŒéì íŒéØìŒöé íÌìÃìö çíÐìŒéìØì Œöé Âìì¹ìö Ãìì Ú÷û ,ØìÁìð Œéð ÂìóÌìÁìó«ì ìÐìÑÃìŒé«ìììöû Œéìö ºìóÅì ŒéŹìì Ãìì Œñé™ í”ì¹ì ö˜ìñ¹ìö Ìììö”ììöû Œéìö ”ÌììöÀìÌì ìí¯ìËŒé Ñì퍫ì Àì¹ììŒéÅ í”ì¹¹ìðšì ÀìñŒé Âìöû „¹ìŒéì ¹ììÂì íÌì‘ìÐìì¹ìì ---- íŒéØìö ŒéÚ«ìö Ú÷û íÐìŒéìØì --

Ãìì ÑìöÃìÅ Øìó˜ìŒéìøŒé Œéì Àì©þ¹ìì , í¹ìÃììË«ì Œöé ìøŒ ¦þìöû Œéì Àì©þ šìì¹ìì Úð íÐìŒéìØì Ú÷ ç ÚÂììÅð ºÉì¯ìíÂìŒé«ììÃìöû Ãìì Ú÷û----- Ãìì ÃìÚ «ìÃì ŒéŹìö Œéì ØìÂìÃì ¹ìÚðêû ì”ìÃìì Ú÷ ----ŒéÁìð ‚ØìºìÅ ÀìÚØì Úìö ØìŒöé”ìð--- íÐìŒéìØì Œéð Øìì¯ìËŒé«ìì Œéì ìŒéÌì¹ì Úìö ØìŒöé”ìì ŒéÁìð ç Ãìì ‡öØìö Úð Øìöšì, íÀìšìÌìð –ìÅ Ãìì ¹ìì‚¡ Øì»éìÅð Œöé ¹ììÂì ºìÅ í¹ìÅðÚ íŒéØìì¹ììöû Œéð šìÂìð¹ì , „¹ìŒéð Âììø Œéì Ãììöû Úð ÀìÌìì«ìý ºìÚŪì Úìö«ìì ÅÚö”ìì ç Ãìí° ÃìÚð íÐìŒéìØì Ú÷ «ììö í¸ìŒéìÅ Ú÷ ‡öØìö íÐìŒéìØì Œéìö ç---

퓚ԓΎ

ÂìÚìÅìšì íØìûÚ

šÐìì‚ûûû¡ ŒéíÂìѹìÅ ÐììíªìšÃì ŒéÅ

rastra mandal ka kamandal - kavita

57 ÅìסÊÂìû¦Ìì Œéì ŒéÂìû¦Ìì

ÅìסÊÂìû¦Ìì Œöé ŒéÂìû¦Ìì Øìö Áìõסì˜ììÅ Œéì ÁìØÂììØìñÅ í¹ìŒéÌìì

ÀììöÌìì Âì÷û ŒéÌìÂìì¦þð Œéìö ÁìØÂì ŒéÅ °óø”ìì

Âìñ²‚Ë Œéìö íÂì¡ìŒéÅ Âìñ²ì Úð ‘ì«Âì ŒéÅ°óø”ìì

ØìûÃììö”ì Øìö ‡Œé ŒéíÐì Œéð ¹ìšìÅ „Øì ºìÅ ºì¦þ ”ìÃìð

°ö‘ì«ìö Úð °ö‘ì«ìö ºÉí«ì·í¹°«ìì Àì©þ ”ì‚Ë

ŒéíÐì ¹ìö ŒéÚì ì÷Œéì«ì Âìöû ììö

Œé̺ì¹ìì Œéì ØìñºìÅÁìó«ì ºì÷°ì ŒéÅ °óø”ìì ØìøÁìÌì šìììö

ÁìØÂììØìñÅ Žéìöí¸ì«ì Úìö ºìÑìÀ° ŒéÚ¹ìö Ìì”ìì

…ºìÅ «ìŒé °ö‘ì Ììö¹ìö Œéð ¸ìÂìŒéð °ö¹ìö Ìì”ììì

ŒéíÐì ÀììöÌìì

ºìì”ìÌì Úìö Úì‚ËŒéÂìì¹ì Øìö ºìû”ìì Ììö«ìö Úìö

šìì¹ì«ìö Àìóœì«ìö ÁìóÁìÅ Âìöû ºììøÐì °ö«ìö Úìö

ºÉÀìû¸ìŒé ìÌììŒéÂìì¹ì Œéì Ðì¹°ì Ú÷

Ššììö ŒéÅìÃìö”ìì ÐìÚ ‘ììÃìö”ìì --- Ãìö «ììö ¸ìû¸ìì Ú÷

šÃìì°ì Œóé°ìö”ì ö «ììö ¸ììö‘ìì ‘ìììö”ìö

šììø˜ì ØìíÂìí«ì íÀì¤ì°ð «ììö ‘ìñ° ÁìØÂì Úìöšìììö”ìö

Øìð Àìð ì‚Ë Øìö šììø˜ì ŒéÅì °öû”ìö

‚ŒéðØìÐìðêû Œöé Áìó«ì Úìö Àìì‚ËØìÐìðêû Âìöû ºìÚñø˜ìì °öû”ìö

ÀìŒéÐììØì Àìû° ŒéÅìö ŒéÌìÂìì¦þð Œñé™ ŒéÅŒöé í°‘ììÃìöû”ìö

ÁììÅ«ì Å«¹ì ¹ìÚðêû íÂìÌìì «ììö ÅìšìðÐì Å«¹ì šìÈÅ ºììÃìöû”ìö

˜™ì «ììö šÃìì°ì Âì«ì Àì¦þÀì¦þììö

Âì«ìÌìÀì Œéð Àìì«ì ºìÅ ììö

ØìÂìœìì÷«ìö Œéð Œé¹¦ðÑì¹Øì Àì«ìììö

ÂììÂìÌìì Ììö °öŒéÅ í¹ìÀì¡ììö

ÂìöÅö ŒéÚ¹ìö Øìö ÂììÂìÌìì , í¹ìÀì¡ šììÃìö”ìì

«ììö ØììíÚ«ÃìÅ«¹ì šì÷Øìì Œñé™ šìÈÅ , Âìñœìö Áìð íÂìÌì šììÃìö”ìì